NORMATIVA I CRITERIS D'AVALUACIÓ 2020/21

NORMES  DE FUNCIONAMENT I CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL SEMINARI D'EDUCACIÓ FÍSICA
CURS 2020/21

*** algunes d'aquestes normes es podran veure especificades per la situació actual de pandèmia. Estan publicades al blog en el protocol COVID-19.

A. NORMES DE FUNCIONAMENT
1.- PUNTUALITAT

Es passarà llista per començar la sessió 10 minuts després que soni el primer timbre (de finalització de classe anterior). En aquest interval de 10 minuts l'alumnat ha d'anar als vestidors a canviar-se i arribar al punt de trobada acordat amb el professorat.

La classe finalitzarà 10 minuts abans del segon timbre (de començament de classe següent) per tal que l'alumnat tingui 10 minuts per canviar-se i anar cap a l'aula corresponent.

2.- EQUIPAMENT

Per fer la pràctica esportiva l'alumnat ha de portar una indumentària adequada:

·        Samarreta de màniga curta, mitja màniga o sense mànigues. No es permet la samarreta o top de tirants, així com samarretes curtes que no cobreixin la cintura. A l'hivern s'haurà de portar dessuadora o folre polar.
·      El pantalons d'esport podran ser curts o llargs, però no de carrer, encara que siguin de línia esportiva (tipus casual). Els pantalons s'adaptaran a la cintura i quedaran per sobre de la planta del peu, de forma que no s'arrosseguin.
·     És obligatòria la sabatilla esportiva, lligada i adaptada totalment al peu per tal d'evitar lesions.  No es pot fer classe amb sabatilles de plataforma. S'hauran de portar mitjons, evidentment.
·         Els cabells llargs es portaran recollits.
·    S'hauran de treure les arracades grans o que pengin, així com els braçalets, anells i qualsevol altre objecte d'ornament que pugui representar un perill per al propi alumnat o per als seus companys.
·         Els pírcings s'hauran de retirar o, en tot cas, protegir i tapar amb un esparadrap.
·     A la bossa d'educació física s'ha de portar samarreta per a canviar-se i els estris de neteja personal: una tovallola petita, sabó i desodorant, pinta i colònia (opcional). I s'han d'usar!


Aconsellem a l'alumnat portar a la pista una ampolla d'aigua (de plàstic) per hidratar-se durant les classes d'educació física.

El seminari no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir als vestidors, per aquest motiu es recomana no portar cap objecte de valor (mòbils i altres aparells electrònics, diners, joies...). En cas que l'alumnat ho desitgi, pot guardar les seves pertinences dins de la bossa d'educació física i deixar-la on es faci la classe.

3.- ÚS D'INSTAL·LACIONS.

El mal ús del material o de les instal·lacions serà motiu de sanció.
Cap alumne/a podrà usar el material o fer ús de les instal·lacions pròpies del departament sense la presència o l'autorització del professorat.
No es pot menjar ni beure dins dels vestidors ni del gimnàs ni teatre.

4.- ACTIVITATS CURRICULARS FORA DEL CENTRE

El seminari organitza sortides curriculars per tal de garantir l'assoliment de totes les competències relacionades amb les activitats a la natura, un dels continguts clau de l'àrea d'educació física.
L'alumnat que no hi participi haurà de presentar un justificant signat pels pares o tutors, i realitzar un treball o dossier relacionat amb l'activitat.

B. CRITERIS D'AVALUACIÓ ESO I BATXILLERAT 
 
Els criteris en cas de confinament seran els mateixos, treballats a través de diferents activitats

1.- CRITERIS GENERALS
 
        1.1 ESO
S'avaluaran les competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física, englobades en les quatre dimensions.
 • Dimensió Activitat física saludable ( 20%):
  • Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut.
  • Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física.
 • Dimensió Esport ( 20%)
  • Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports.
  • Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició.
 • Dimensió Activitat Física i temps de lleure ( 20%)
  • Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural.
  • Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure.
 • Dimensió Expressió i comunicació corporal ( 20%)
  • Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres.
  • Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i integració comunitària. 
També s'avaluarà l'àmbit personal i social:
 • Dimensió participació ( 20%)
 • Competència 4. Participació i esforç, puntualitat, mostrar respecte cap els companys/es, el professorat , el material i les instal·lacions. Dur a terme els hàbits higiènics propis de la matèria.
 

        1.2.- BATXILLERAT 

CRITERIS D’AVALUACIÓ.

1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius. Serà el 20% de la nota final del curs.

2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.) Serà el 20% de la nota final del curs.

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials. Serà el 20% de la nota final del curs.

4.- Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressiva corporal en grup, posant en joc els coneixements adquirits, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú. Serà el 20% de la nota final del curs.


5. Cercar informació referent a l'activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l'activitat física, la salut i els hàbits socials. Serà el 8 % de la nota final del curs.

6. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport. Serà el 4 % de la nota final del curs.


7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de l’informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques relacionades amb l'activitat física. Serà el 8% de la nota final del curs.

 
2.- CRITERIS ESPECÍFICS
Quan l'alumnat no pugui realitzar les sessions de forma puntual per motiu de lesió o malaltia se li adaptaran  els continguts desenvolupats a classe per tal que pugui assolir les competències treballades.
La primera i segona faltes les pot justificar a travès de l'agenda. A partir de la tercer ho haurà de fer amb un justificant del metge.

3.-CONVALIDACIONS.

Poden convalidar la matèria els alumnes que pertanyin al centre de tecnificació de rem, dansa, música o d'altres. S'ha de portar certificat d'estudis perquè la direcció del centre doni el vistiplau. Aquest tràmit s'ha de realitzar durant la primera setmana del curs.

4.- EXEMPCIONS

Tots els alumnes que no puguin realitzar la pràctica de forma permanent durant tot el curs per motius de salut hauran de sol·licitar un permís específic i portar un informe mèdic oficial on consti que no pot fer les pràctiques a les classes d'educació física i el motiu.
En aquest cas, el departament d'educació física elaborarà un PI ( Pla Individualitzat) per a avaluar la matèria a través de feina teòrico- pràctica adequada.


5.- RECUPERACIÓ SETEMBRE 1r DE BATXILERAT.

Recuperació pendents 1r de batxillerat:

Prova teòrica: ( 40%)
 • Qualitats físiques bàsiques: definició, classificació i sistemes d’entrenament.
 • Planificació i principis de l’entrenament
 • Suport vital bàsic i ús del desfibril·lador.
 • Nutrició.
Proves pràctiques:( 30%)
 • Proves de la bateria Eurofit. 
 • Algoritme del SVB, PLS i Hemlich.

Treballs: ( 30%)
 • Realitzar una planificació de dues setmanes d’entrenament d’una qualitat física bàsica escollida.
 • Treball activitats nàutiques.
 • Treball de fitness.
 • Treball: Com es realitza una coreografia amb cordes.

Criteris del departament a l’hora d’elaborar un treball:

GUIÓ DEL TREBALL
1.- Títol.
2.-Índex paginat
3.- Part teòrica.
4.- Part pràctica ( informació de diaris, revistes, realització entrevistes, videos,...).
5.- Conclusions.
6.- Fonts documentals i bibliogràfiques.
7.- Annexos (si cal).6.- RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DEL CURS ANTERIOR.

Els alumnes recuperen si la nota del primer trimestre i el segon del curs següent és igual o superior a AS a l'ESO i a 6 al Batxillerat.