TEMES DEL TREBALL DE RECERCA. CURS 2020/21


DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA.
TREBALL RECERCA CURS 2020/21

ÀMBITS
TEMES
Lesions esportives i recuperacions.      Examen de lesions i proposta de readaptació esportiva.

Nutrició.

      Anàlisi de comportaments alimentaris en diferents col·lectius: nens, adolescents, esportistes, persones amb malalties, tercera edat... Propostes de millora.
      Estudi de projectes que s’estan duent a terme  actualment per millorar l’educació nutricional de la societat. Anàlisi i comparació de tots ells, propostes de millora i adequació al nostre entorn.
Oferta esportiva al municipi o barri determinat.
      Recerca de l’oferta d’activitat física que hi ha al municipi i comprovació de l’adequació a la demanda existent. Proposta d'un pla per dinamitzar l’activitat física entre els joves del municipi.
Oferta d’activitat física per a una persona amb diferents capacitats.
      Tria de la capacitat  i consegüent anàlisi. Cerca d’un cas real i estudi: com viu el dia a dia, si realitza algun esport o altres activitats. 
      Anàlisi del projecte de l’equip de futbol  Nàstic Genuine.
Dona i esport
      Discriminació de la dona al món de l’esport i proposta de millora.
      Quina repercussió  mediàtica té la dona al món de l’esport, anàlisi.
Programació d’activitats físiques per a qualsevol grup d’edat.

      Estudi del procés de realització d’un programa, projecte d’activitats esportives o torneig esportiu tot portant-lo a la pràctica.
Noves tendènies esportives.
      Estudi de les noves tendències esportives i com s’arrelen a la societat actual.
Noves tècnologies.
      Estudi del paper de les noves tecnologies dins del rendiment esportiu.
L’activitat física en diferentes grups amb patologies.
      Obesitat.
      Diabetis.
      Asma.
      Transtorns alimentàris.
L’esport com a eina d’integració social.
      Pla de promoció esportiva a presons, centres de rehabilitació o en col·lectius socials marginats.
Jocs del Mediterrani 2018.
      Jocs del mediterrani 2018: repercussió esportiva a la ciutat.
Preparació física esportiva específica d’una determinada disciplina esportiva.
      A triar per l’alumnat.CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT
-       No s’acceptaran temes que el professorat consideri poc adients per un treball de recerca de batxillerat.
-       En cas que hi hagi més peticions que oferta es prioritzarà l’alumnat que tingui millor nota en educació física a 1r de Batxillerat.


NORMATIVA.
-       No es pot canviar el tema una vegada escollit si no és una proposta feta pel professorat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada